Klauzula informacyjna dla zamówień w CENTROSTAL S.A. Kielce

W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO), informujemy:
1. Administratorem Danych Osobowych zawartych w systemie monitoringu wizyjnego jest Przedsiębiorstwo Obrotu Wyrobami Hutniczymi „Centrostal” z siedzibą w Kielcach, al. Zagnańska 151, 25-653 Kielce, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000050165, NIP 6571031020.
2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail lub korespondencyjnie na adres siedziby Spółki.
3. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do:
a. Kontaktu/korespondencji w celu realizacji zamówienia,
b. Wykonania umowy,
c. Realizacji przepisów powszechnie obowiązujących.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa.
5. Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione na rzecz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa jak również podmiotom współpracujących z Administratorem w celu realizacji zamówienia oraz obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
6. Pani/Pana dane osobowe są udostępniane podmiotom współpracującym z Administratorem, koniecznymi przy obsłudze realizacji zamówień, dostaw, zakupu, robót, usług.
7. W przypadku wycofania zamówienia, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 36 miesięcy licząc od końca roku, w którym zamówienie wycofano.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu realizacji zamówienia ma Pani/Pan prawo do:
a. dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO);
b. do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO);
c. do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO);
d. do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO);
e. do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO)
f. do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO);
g. do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej.
10. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.