Kontakt


Obowiązek informacyjny
 • Administratorem Danych jest Przedsiębiorstwo Obrotu Wyrobami Hutniczymi „CENTROSTAL” S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Kielcach,X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000050165, NIP 6571031020 o kapitale zakładowym 8.851.820,00 zł (opłacony w całości).
 • Dane osobowe będą udostępniane pracownikom i podmiotom biorącym udział w niniejszym procesie odpowiedzi na zapytanie z formularza kontaktowego Administratora Danych Osobowych.
 • Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu odpowiedzi na pytanie z formularza kontaktowegona podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem tych, które:
  1. są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa lub
  2. świadczą na rzecz Administratora usługi wymagające uzyskania dostępu do danych lub
  3. są objęte zakresem powyższej zgody.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres dwóch lat liczonych od końca roku, w którym wysłano formularz kontaktowy z zapytaniem.
 • Ma Pan/Pani prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  3. przenoszenia danych,
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • W celu realizacji w/w praw należy wysłać maila na adres:
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jednak nie wyrażenie zgody skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w procesie odpowiedzi na pytanie z formularza kontaktowego.