Kontakt

Adres siedziby:

00-133 Warszawa, al. Jana Pawła II 22

Adres do korespondecji:

25-563 Kielce, ul. Zagnańska 151

NIP:

657-10-31-020

Telefon:

41 34-90-500

Formularz kontaktowy
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym, przez Przedsiębiorstwo Obrotu Wyrobami Hutniczymi „CENTROSTAL” S.A. z siedzibą w Warszawie w celu realizacji odpowiedzi na zapytanie. Zgoda może zostać w każdym czasie odwołana.
  Przeczytaj o obowiązku informacyjnym

  
  Obowiązek informacyjny
  • Administratorem Danych jest Przedsiębiorstwo Obrotu Wyrobami Hutniczymi „CENTROSTAL” S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Kielcach,X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000050165, NIP 6571031020 o kapitale zakładowym 8.851.820,00 zł (opłacony w całości).
  • Dane osobowe będą udostępniane pracownikom i podmiotom biorącym udział w niniejszym procesie odpowiedzi na zapytanie z formularza kontaktowego Administratora Danych Osobowych.
  • Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu odpowiedzi na pytanie z formularza kontaktowegona podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  • Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem tych, które:
   1. są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa lub
   2. świadczą na rzecz Administratora usługi wymagające uzyskania dostępu do danych lub
   3. są objęte zakresem powyższej zgody.
  • Dane osobowe będą przechowywane przez okres dwóch lat liczonych od końca roku, w którym wysłano formularz kontaktowy z zapytaniem.
  • Ma Pan/Pani prawo do:
   1. dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
   2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
   3. przenoszenia danych,
   4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,
   5. wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  • W celu realizacji w/w praw należy wysłać maila na adres:
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jednak nie wyrażenie zgody skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w procesie odpowiedzi na pytanie z formularza kontaktowego.