Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 Przepisy ogólne

 1. Niniejsza Polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) jest skierowana do użytkowników strony internetowej https://centrostalsa.pl/. Niniejsza Polityka ma charakter informacyjny.
 2. Administratorem Twoich danych osobowych uzyskanych za pomocą strony internetowej https://centrostalsa.pl/ jest Przedsiębiorstwo Obrotu Wyrobami Hutniczymi „CENTROSTAL” S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, zarejestrowana
  w rejestrze stowarzyszeń prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000050165, NIP 6571031020.

 Podstawy przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie wysłane wyłącznie na adresy mail podane na stronie internetowej https://centrostalsa.pl/.

Prawa podmiotu danych

 1. Przysługują ci następujące prawa:
 2. prawo dostępu do danych:

Masz prawo do otrzymania informacji o zakresie posiadanych przez nas danych osobowych.

 1. prawo do przenoszenia danych:

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody lub zawartej z Tobą umowy masz prawo do otrzymania od nas kopii swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Dane, których możesz od nas żądać to dane, które nam przekazałeś.

 1. prawo do poprawiania danych:

Jeżeli posiadamy Twoje nieaktualne, niekompletne lub niepoprawne dane, masz prawo żądać od nas poprawienia swoich danych.

 1. prawo do usunięcia danych:

Masz prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych. Administrator może jednak odmówić realizacji Twojego prawa w takich przypadkach jak:

 • toczący się spór sądowy
 • kiedy przepisy prawa nakładają na nas obowiązek przetwarzania danych osobowych w celach księgowych.
 1. prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora:

Masz prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora. Administrator zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni Twój interes lub prawa; albo z powodu roszczeń prawnych.

 1. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z którego możesz skorzystać, jeżeli:
 2. nie zgodzisz się na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, wtedy ograniczymy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes,
 3. jeśli zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne, wtedy Administrator musi ograniczyć jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności,
 4. jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy możesz nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Twoich danych osobowych,
 5. jeśli Administrator nie potrzebuje już Twoich danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.

 

 Zasady realizacji przysługujących ci praw

Jeżeli chcesz skorzystać z przysługujących ci praw napisz do nas na adres: Przedsiębiorstwo Obrotu Wyrobami Hutniczymi „Centrostal” S.A.
z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa lub skontaktuj się z Nami na adres mail .

 

Dlaczego będziemy się z Tobą kontaktować?

 1. Nasi upoważnieni pracownicy będą mogli używać Twoich danych osobowych w celu odpowiedzi na Twoje pytania.
 2. W celu, o których mowa wyżej będziemy przetwarzać tylko dane, które nam przekażesz, m.in.:
 3. adres mail,
 4. imię i nazwisko,
 5. nazwę firmy,
 6. numer telefonu.

 Inne przypadki wykorzystywania danych osobowych

 1. Pamiętaj, że:
  1. Twoje dane osobowe będą udostępnianie sądom oraz innym organom administracji publicznej na każde ich żądanie,
  2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przestrzegania zasad prowadzenia księgowości.
 2. W celach, o których mowa wyżej będziemy przetwarzać następujące dane, w szczególności:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres pocztowy,
 3. Twoje dane osobowe będą również przekazywane podmiotom współpracującym z nami w celu udzielenia odpowiedzi m.in. firmom IT.
 4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak stanowi prawo powszechnie obowiązujące.