Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) uprzejmie informujemy, że:

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych Przedsiębiorstwo Obrotu Wyrobami Hutniczymi „CENTROSTAL” S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000050165, NIP 6571031020, REGON 29062857.

 1. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą:
 • w celu odpowiedzi na pytania skierowane na adresy poczty elektronicznej ujawnione na stronie internetowej https://centrostalsa.pl/.
 • w celu odpowiedzi na pytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b zd. 2 RODO jako działanie podjęte na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • w celu przygotowania oferty na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b zd. 2 RODO tj. jako działanie podjęte na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 1. Odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie realizacji procesu sprzedaży (podmioty świadczące usługi kurierskie, dostawcy, podmioty świadczące usługi prawne, podmioty świadczące usługi z zakresu IT, podmioty świadczące usługi transportowe), Powierzone im dane zostaną przekazane w zakresie i celu niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży, przygotowania oferty.
 2. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 3. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
 • W przypadku zawarcia umowy sprzedaży przez okres 06 lat licząc od dnia zakupu.
 • W przypadku przygotowania oferty przez okres 02 (dwóch) lat od dnia ich przekazania.
 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
 • prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
 • prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 1. Jeżeli Pani/Pan chce skorzystać z przysługujących praw wymienionych w ust. 5 powyżej prosimy o kontakt:
 2. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zawarcia umowy, przedstawienia oferty.
 3. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.